Trein 8.28 H.IJ.S.M.

814572455
40531607
Maatschappelijke en sociale doelen


Contact gegevens

0651456432
Trein-8.28@hotmail.com
www.finportal.nl/vereniging-trein-828-hijsm
Trein-8.28@hotmail.com


Strategie

De vereniging heeft volgens haar statuten ten doel de steunverlening aan de zorgbehoevende jeugdige mens in de meest ruime zin.

Doelstelling

Doelstelling van de vereniging is steun te verlenen aan kinderen en jongeren tot 21 jaar in een maatschappelijke of medische achterstandsituatie, ongeacht geloof, ras, of politieke gezindheid, in Nederland, Europa en ontwikkelingslanden.
Zij stelt hiervoor gelden beschikbaar afkomstig van het door de vereniging beheerde vermogen.
De verleende steun dient bij voorkeur gericht en zo rechtstreeks mogelijk aan de doelgroep ten goede te komen.
Gezien de beschikbare middelen is de steun gericht op projecten met een kleinschalig karakter.
Voor buitenlandse projecten geldt, dat deze onder supervisie van personen of instellingen in Nederland staan.
Uitgesloten van steun zijn in principe exploitatiekosten, kosten van vrijwilligers en kosten van studie en reizen; bijdragen achteraf worden in principe evenmin gegeven.

Actueel beleidsplan

Download beleidsplan

Jaarverslag

Download jaarverslag

In 2016 kwam het bestuur van de Vereniging drie keer bijeen, te weten op17 maart op de Maliesingel 26 te Utrecht, op 7 juli in het Papagenohuis te Laren, en op 23 november, ten kantore van bestuurslid R. Winkenius te Haarlem. Op 7 juli vond tevens de Algemene Ledenvergadering plaats.

Financiën

Download financieel jaarverslag

Bestuur

dhr. H.P.R. de Kiewit Hans
dhr. R.J.M. Winkenius Rudolf
mvr. J.C. Brouwer Hanneke
dhr. P.J. Ronner Peter
mvr. M. Emondts Monique
dhr. B. Schipper Bob
dhr. R.J. van der Zeijs Ruud

Bevoegdheden van het bestuur

Het bestuur bestaat uit 7 leden. Besluiten betreffende het beleid en het al dan niet toekennen van subsidies worden met meerderheid van stemmen genomen. De voorzitter leidt de vergaderingen. De secretaris is verantwoordelijk voor de notulering en het bijhouden van het archief. Ook stuurt de secretaris de ambtelijk secretaris aan. De penningmeester onderhoudt het contact met de bank over het beleggingsbeleid en legt dit ter goedkeuring voor aan het bestuur. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Betalingen kunnen slechts worden verricht na fiattering door 2 van de 3 leden van het dagelijks bestuur.

Beloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
Geen van de bestuursleden ontvangt enige financiƫle vergoeding voor de door hem/haar gemaakte kosten in het kader van de voor de vereniging verrichte werkzaamheden.
Beloningsbeleid medewerkers:
De werkzaamheden verricht door de ambtelijk secretaris worden op uurbasis vergoed. met als uitgangspunt het salaris van een administratief medewerker.

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Jan van Nassaustraat 102
2596 BW Den Haag
tel. 070 - 3262753
fax 070 - 3262229
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland