Drevon

2878513
41151009
Overig


Contact gegevens

0703600143


Strategie

Bijdragen aan ontwikkelingen rond (kosten) efficiëntie en effectiviteit in Nederland. De stichting lenigt zodoende financiële voorzieningen aan minder draagkrachtigden (minder bedeelde mensen) in ons land, voor zover hier niet door anderen kan worden voorzien. Onze stichting verricht voornamelijk bijdragen aan Noodhulpbureau 's. Deze noodhulpbureaus verstrekken deze gelden (meestal eenmalig) aan de minder draagkrachtig-den in onze samenleving door het schenken van goederen of financiële middelen, welke door armoede niet binnen het bereik, van de persoon in kwestie, liggen.

Doelstelling

Ondersteuning aan hulpbehoevende gezinnen, weduwnaren, weduwen, wezen, ouden van dagen en alleenstaanden ouder dan 65 jaar, die geboren zijn in Nederland en aldaar woonachtig zijn en zich niet bevinden in een armenhuis of kinderhuis, zonder onderscheid naar religie of godsdienst voor de aankoop van kleding en verdere uitgaven voor eerste levensbehoefte.

Actueel beleidsplan

Download beleidsplan

Jaarverslag


Ter voldoening aan de wettelijke verplichting worden hieronder de gevoerde activiteiten in 2016 vermeld. Bij onze jaarjaarrekening over 2016 is een uitvoerig bestuursverslag opgesteld, waarin veel uitgebreider verslag gedaan wordt van de activiteiten van onze stichting. Dit verslag kan uiteraard bij de stichting worden opgevraagd.

Het jaar 2016 kenmerkte zich voor onze stichting, net als voorgaande jaren, in een actief voortgaan op het gekozen pad van beleid en uitvoering met tegelijkertijd vooral een open oog voor nieuwe ontwikkelingen.
De dagelijkse te verrichten taken zijn namelijk velerlei. Zo bezit de stichting vier panden, waarin onder meer appartementen gevestigd zijn. Deze werden verhuurd aan een tiental hoofdhuurders. Daarnaast verpacht de stichting haar gronden in Zeeland en op de Zuid Hollandse eilanden aan een tiental akkerbouwers. Met de daaruit voortvloeiende jaarlijkse huren pachten en de opbrengsten uit de beleggingen willen we voldoen aan onze bijdragen aan de diverse noodhulpbureaus en eenmalige verzoeken van individuele personen (ingediend middels maatschappelijk hulpverleners),
Met behulp van ons giftenbudget wil de stichting Nalatenschap De Drevon bijdragen aan de ontwikkeling rond professionalisering, (kosten) efficiency en effectiviteit van noodhulp in Nederland. Zo kunnen noden worden gelenigd, waarin niet door anderen (met namen door de overheid) kan worden voorzien.
Het bestede budget over 2016 ad. 106.049 Euro was iets onder de begroting (iets meer dan bijna 14K). In 2016 werden aan elf noodhulpbureaus bijdragen/ voorschotten verstrekt. Het bestuur zal alle zeilen moeten bijzetten om het voor 2017 bij begroting beschikbaar gestelde bedrag van 120.000 Euro in de lijn van het beleidsplan bij elkaar te kunnen krijgen. Daarnaast is ook het bedrag, wat in 2016 niet besteed werd beschikbaar voor het jaar 2017.
Zo wordt nog steeds invulling gegeven aan de wens van mevrouw Dutry- De Drevon door na bijna 210 jaar na haar overlijden nog steeds mensen (vooral kinderen) die in nood zijn te helpen.
Al bestuur kwamen we in dit verslagjaar weer 13 keer bij elkaar. Er zijn in 2016 geen mutaties in de bestuurssamenstelling geweest.

Financiën

Download financieel jaarverslag

Bestuur

dhr. J.J. Verbree Ko
dhr. M.L.J. van de Watering Michiel

Bevoegdheden van het bestuur

In het testament van mevr. Dutry- De Drevon (en in de statuten) is geregeld dat de bestuursleden van de stichting hun eigen opvolgers kunnen aanwijzen. Dit zijn een dirigerend administrateur en de toeziend administrateur. De uiteindelijke goedkeuring van de opvolging vindt plaats door de President van het Arrondissements Rechtbank. In een bestuursreglement zijn de bevoegdheden en de verantwoordelijk-heden van de bestuursleden vastgelegd. De dirigerende administrateur is primair belast met alle uitvoerende werkzaamheden. Hij vertegenwoordigt de Stichting naar buiten. De toeziend administrateur heeft primair een toezichthoudende functie, In een aantal situaties moet de toeziend administrateur mede in de besluitvorming worden betrokken. In een bestuursreglement is aangegeven in welke situaties de beslissing door beide bestuursleden genomen dient te worden. De toeziend administrateur is tevens belast met het toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden door de dirigerend administrateur. Jaarlijks wordt door het bestuur van de stichting een begroting opgesteld. In deze begroting is een afzonderlijke paragraaf gewijd aan de uitdelingen. De dirigerend administrateur is verantwoordelijk voor het voeren van de boekhouding en het opstellen van de concept-jaarrekening (de uiteindelijke jaarlijkse verantwoording). Deze verantwoording dient mede vastgesteld te worden door de toeziende administrateur. Door de mede-vaststelling van de jaarrekening door de toeziende administrateur aanvaardt deze mede-verantwoordelijkheid voor het gevoerde beheer. Bij de jaarrekening wordt door een registeraccountant een beoordelingsverklaring afgegeven. Een uitgebreide beschrijving van de bevoegdheden van beide bestuurder (het zogenaamde reglement) kan worden opgevraagd bij de stichting.

Beloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
De toeziend administrateur ontvangt op basis van declaraties maximaal per jaar de vrijwilliggers vergoeding
Beloningsbeleid medewerkers:
De dirigerend administrateur geniet een maandinkomen krachtens schaal 9 BBRA van de Rijksoverheid. Dit bedrag is m.i. 1 mei 2017 verminderd met de maandinkomen van de bureaumedewerkster.. De bureaumedewerkster geniet een maandinkomen krachtens schaal 9 BBRA van de Rijksoverheid.

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Jan van Nassaustraat 102
2596 BW Den Haag
tel. 070 - 3262753
fax 070 - 3262229
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland